Gratis demo

Algemene voorwaarden

De website is eigendom van Yourdailydrive, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0521.691.833, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend bedoeld als informatief. Yourdailydrive levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behoudt Yourdailydrive zich het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Auteursrechtelijk beschermde werken

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie (met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yourdailydrive.

Links naar andere websites

Yourdailydrive is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop deze website door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van yourdailydrive.com. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Doelmatigheid van de verstrekte informatie

Yourdailydrive kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Afstand van aansprakelijkheid

Yourdailydrive sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Yourdailydrive is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Contactgegevens organisatie

  • Deze website is eigendom van Yourdailydrive bv
  • Bezelaerstraat 109, 2830 Blaasveld, België
  • info@yourdailydrive.com
  • BTW BE 0521.691.833
  • RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Lees ook onze Verkoopsvoorwaarden en onze Privacy & Cookie Policy.